PRZEDMIOTY DO WYBORU

 

Zarządzanie laboratorium (dr hab. Jolanta Ejfler)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania laboratorium akredytowanego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz z procedurami walidacji metod badawczych i umiejętności opracowywania dokumentacji z badań laboratoryjnych. Ponadto, wykład przybliży zintegrowane systemy zarządzania laboratorium chemicznym, systemy certyfikacji i akredytacji laboratoriów, kompetencje techniczne laboratoriów, walidację metod badawczych, praktyczne uregulowania w zakresie kompetencji technicznych, metody statystyczne monitorowania analizy i eksperymentu chemicznego, planowanie stanowiska laboratoryjnego zgodnego z systemami ochrony środowiska i zasobów ludzkich, monitorowanie prawidłowo zaplanowanego i ocenionego eksperymentu chemicznego, techniki archiwizacji dokumentacji i opracowywanie raportów badań laboratoryjnych.

 

Biomateriały (dr hab. Jolanta Ejfler, dr Łukasz John)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami chemii biomateriałów poprzez przekazanie wiedzy z zakresu metod syntezy oraz zastosowania biomateriałów w medycynie, rozwinięcie umiejętności zastosowania metod analizy instrumentalnej do badania właściwości fizykochemicznych biomateriałów oraz rozwijanie umiejętności analizy danych pomiarowych. Ponadto, student pozna klasyfikację biomateriałów i polimerów oraz kryteria wyboru tych materiałów do celów medycznych, metody syntezy i charakterystyki biomateriałów oraz zastosowania takich materiałów w medycynie (np. błony barierowe, bioimplanty, rusztowania tkankowe, metody sterowanej rekonstrukcji kości, itp.).

 

Polimery w medycynie (dr hab. Jolanta Ejfler, dr Łukasz John)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami chemii polimerów, przekazanie wiedzy z zakresu metod syntezy polimerów oraz ich zastosowania w medycynie, rozwinięcie umiejętności wyboru materiałów polimerowych do aplikacji medycznych w oparciu o analizę ich właściwości fizykochemicznych, rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji naukowych, doskonalenie umiejętności przedstawiania zagadnień literaturowych w formie pisemnej i prezentacji. Ponadto, studenci poznają pojęcia i definicje z podstaw chemii polimerów, biomateriałów i katalizy, klasyfikacje biomateriałów i polimerów oraz kryteria wyboru tych materiałów do celów medycznych, metody syntezy polimerów, reakcje polimeryzacji, metody analizy polimerów, badania struktury polimerów, zastosowania polimerów w medycynie (np. nici chirurgiczne, materiały pomostowe, błony barierowe, stenty, implanty, rusztowania tkankowe, mocowania ortopedyczne, cementy kostne, matryce i koniugaty lek-polimer) oraz metody sterylizacji i biodegradacja materiałów polimerowych.